Prazas e procedementos de acceso á ESCOLA DE MÚSICA

O acceso á Escola de Música non require de proba de acceso. As edades mínima e máxima para a matrícula en función das diferentes actividades é a seguinte:
Música e Movemento
Entre os 4 os 7 anos
Ensinanzas instrumentais e  de formación complementaria
Edade mínima de 7 anos. Non existe edade máxima.
As edades indicadas, serán sempre cumpridos ou a cumprir no ano natural.
A Escola de Música fará pública a lista de prazas vacantes para acceso ás diferentes ensinanzas instrumentais e non instrumentais na primeira semana do mes de setembro. Ase mesmo comunicará os prazos para a inscrición e os procedementos correspondentes.