Plan de estudos

Plan de Estudos do Grao Elemental de Música (Decreto 198/2007)

Curso Materia Tempo semanal (en minutos)
1º, 2º, 3º e 4º Instrumento 60 min
Linguaxe musical 120 min
Educación auditiva e vocal 60 min (en dous periodos de 30 min)

Ao rematar o grao elemental, o alumnado do Conservatorio pode continuar estudos no nivel profesional. Igualmente se o desexa, pode continuar a recibir formación especializada e complementaria non regrada na Escola de Música, sen límite de edade ou permanencia.